За Фирмата      ОБЕКТИ      Специализация      Дейност      Контакти      About us      Sites      Specialization      Activity      Contact us   
 
НАВИГАЦИЯ
Новини
София 1700,
кв."Витоша",
ул."Димитър Шишманов" №17
Тел: +359 895 47 74 76
Тел: +359 2 862 45 85
Факс: +359 2 862 48 81
E-mail:
p_vladimirov@ikarconsult.com
  

В съответствие с лицензите, издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, преди влизане в сила на измененията в ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, служителите и акционерите на „ИКАР КОНСУЛТ” са упражнявали строителен надзор в проектирането и строителството редица инвеститори като:

?  АЕЦ Козлодуй

Обект: Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

?   „Мини Марица Изток”ЕАД- гр. Раднево

Обект: „Мини Марица Изток”ЕАД;

Подобект: Консултант и строителен надзор при строителството на: Ел. Провод 110kV от подстонция №9 до подстонция №10, извод „Знаменосец”

Обект: Избор на лицензирана фирма консултант и строителен надзор като уачастник в строителството на „Подстанция 110/20/6 kV №10” в рудник „Трояново - 3”, с. Медникарово

Обект: Оценка на съответствието на ИП и строителен надзор по време на строителството на обект: „Преустройство и пристройка на почивна станция на „Мини Марица-Изток” ЕАД - Несебър”

Обект: Рудник „Трояново - 1”

Подобект: Ел. захранване на рудника и насипищата. Ел. провод 20 kV от Т4 до подстанция „Боруй”

Подобект: Ветрило на подстанция „Боруй”

Подобект: Преустроиство на ел.комуникациите по северния неработен борд във връзка с оптимизираната северна граница. Преустройство на фидерна линия1,65kV/ф808, 809, 810/от подстанция „Гипсово”в ел. провод 20кв/6kV/.

Подобект: Изместване на ГЛТ 2250 № 2, включващо ел. провод 6kV 2х3 АСО 400мм2 № 1 - 1.863м, ел. провод 20kV 2x3 ACO 400мм2 №2 – 3.004м, ел. провод 6kV 2х3 АСО 400мм2 № 3 – 1.974м и 6kV 2х3 АСО 400мм2 № 4 - 2.117м от подстанция „Гледачево” 110/21/6.3kV

Подобект: Изместване на ГТЛ В=2250мм. №2. Подстанция „Гледачево” 110/21/6,3 kV – разширение и реконструкция.

Обект: Рудник „Трояново - 3” – с. Медникарово

Подобект: Електрозахранване на рудника и насипищата. Удължаване на ел. провод 6 kV №2 от подстанция №8

Подобект: Подстанция 110/6 kV №9. Ветрило и бетонов път- сграда от 3 взаимно свързани тела. Телефонна линия – линеен обект с обща дължина 4200м. Захранване на страна 110kV – елпровод 110kV №1 и №2

Подобект: Насипище „Медникарово”. Ел. провод 6 kV от подстанция №7 до Т5 на ГЛТ 2250 №1

Подобект: Подстанция 110/20/6 kV №10. Пътна връзка

Подобект: Ел. захранване на рудника и насипищата. Ел. провод 6kV № 3 от подстанция №8

Подобект: Ел. провод 6kV 2х3 АСО 400м² №8. от подстанция №9 до подстанция №10

Подобект: Технически паспорти на ел. проводи.

Обект: Рудник „Трояново - Север”

Подобект: Удължаване на фидерна линия от подстанция „Гипсово”

Подобект: Фидерна линия1,65kV 3 АСО 400мм² от подстанция ЦРБ до ПП гара „Раднево”от ж.п.линия „Ковачево-Раднево

Обект: „Изготвяне на технически паспорти на 2 ел. проводи в Рудник Трояново 3 – Медникарово”

?  ДССД „Отдих – Марица Изток” – гр. Раднево

Обект: ПС „Марица Изток – Старазагорски минерални бани – Водопровод за минерална вода

Обект: ПС „Марица Изток – Старазагорски минерални бани – Открит Спортен Комплекс”

?  ТЕЦ Марица Изток 2

Обект: Извършване на оценка на съответствието на проекта за: 1. Преходен мост, 2. Преустройство на караулка и медицински пункт в офис – сграда и паричен салон, 3. Преустройство и пристройка на главен портал с КПП, със съществените изисквания към строежите, изготвяне и регистриране на технически паспорт, издаване на Акт за узаконяване и РП

Обект: „Рехабилитация на блок 1 - 6 в ТЕЦ Марица Изток-2”ЕАД

Обект: ОСИП и СН на „Тръбопроводна естакада – рехабилитация на строителната конструкция между опори №39 и №15”

Обект: ОСИП и СН на „Мокър комин, газоходи към него и спомагателни съоръжения за отвеждане на димни газове след сероочистващи инсталации /СОИ/ за бл. 7 и 8 на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

Обект: Магистрален лентов тръбен транспортъор (МТЛТ) №2 за извоз на пепелине и гипс от МТЛТ №1 на „ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД до Обединени северни насипища (ОСН)

Обект: Комплексно финансово – правно и организационно обслужване и координиране на проект: „Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ”

?  Енел Марица Изток 3 – гр. София

Обект: ОСИП и СН на „50 метрова вятърна мачта”, имот №00271

Обект: ОСИП и СН на „Оросителна система на сгуроотвал Искрица” –І-ВИ етап

Обект: ОСИП и СН на „Оросителна система на сгуроотвал Искрица” –ІІ-РИ етап

Обект: ОСИП и СН на „Оросителна система на сгуроотвал Искрица” –ІІІ-тИ етап

Обект: ОСИП и СН на „Реконструкция външно ел. захранване – ел. провод 20 kV и кабел 20kV, реконструкция на външно ел. захранване - МКТП 20 kV”

Обект: ОСИП и СН на „Аварийна парова централа с производителност 24t/h. с гориво промишлен газьол”

?  Ситигаз България ЕАД

Обект: Газопроводво отклонение от ГРС Калитиново (Стара Загора) до АГРС Казанлък – общо 44 км

Обект: Газоснабдяване на Община Раднево

Подобект: Преносен газопровод инвентарен N0: ТСР 15 А.1 и Автоматична газорегулираща станция „Гълъбово 1”

Подобект: Разпределителен газопровод КЛОН І

Инвентарен N0: ТGР 15 А.1.1

Обект: Разпределителен газопровод за „Кнауф България" ЕООД инвентарен N0: ТСР 15В 1.О.1

Подобект: Разпределителен газопровод за „Енел Марица Изток 3"АД инвентарен N0: ТСР 15В 2.0.1

Обект: Газопровод от Димитровград до граница Община Хасково (Индустриална зона – Стокова борса Марица – Община Димитровград) и от граница Община Хасково до гр. Хасково

?  ДИППА ООД – гр. София

Обект: „Предприятие за преработка на пластмасови изделия – гр. Правец, „ДИППА” ООД, „ГРАЙНЕР ДИППА” АД, „ТАЙХ ДИППА” АД”

?  Си Ен Джи Марица ООД

Обект: „Оценка съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на обект на Дружеството, свързани с газификацията на гр. Карлово”

?  Карлово газ ООД

Обект: „Разпределителен газопровод по улица: „Ген. Карцов”; „Ген. Заимов”; „Васил Караиванов”; „Христо Ботев”; бул. „Освобождение”; „Теофан Райнов”; и Отклонение към други улици и частни абонати, както следва: Общинска администрация и читалище НУ „В. Левски”; СОУ „В. Левски”; Болница и Медицински център; Отклонение по ул. „Ген Карцов”-запад; Отклонение по ул. „И. Пашкулов”; Детска градина „1-ви юни” и СОУ „Хр. Проданов”; Детски ясли „Ана Кузманова” и ОУ „Кирил и Методий””

Обект: „Газификация на град Карлово, Газоразпределителна мрежа – етап 2-РИ. Разпределителен газопровод по улица Теофан Райнов – продължение от т. 1083 до т. 2015”

?  Овергаз сервиз АД

Обект: База на «Овергаз сервиз» за склад за одорант и метрологична лаборатория – гр. Стара загора

?  Мета Модул ООД

Обект: „Оценка съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на обект на Дружеството, свързани с газификацията на гр. Карлово” – 9 общински обекта

?  Интернешънъл кепитъл груп”АД

Обект: Сграда на „РОПОТАМО ПЛАЗА””, находяща се в гр. София, кв. 9, УПИ III, СО – район „Слатина”, ж.к. „Яворов”

?  „Ренесанс” АД

Обект: „Търговски и изложбен автоцентър”, в ПИ 069001, СО Район Панчарево, с. Горни Лозен, м. Прогон - изготвяне на технически паспорт.

?  Алфа енерджи ЕООД

Обект: „ Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/  "ЯНКОВО" в ПИ 024062 по КВС на с.Янково, ЕКАТТЕ  87429, общ. Смядово, обл. Шумен с мощност 2404kW

?  Солеос”ЕООД

Обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 77,76 кWp „, с местонахождение: УПИ VI - 788, в кв. 78 на Кардам, Община Генерал Тошево, Област Добрич

?  „Алтернер” ЕООД

Обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 77,76 кWp „; УПИ VI - 788, в кв. 78 на с. Кардам с ЕКАТТЕ 36467, Община ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Област ДОБРИЧ

?  „С - Пойнт” ЕООД

Обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 77,76 кWp „; УПИ VI - 788, в кв. 78 на с. Кардам с ЕКАТТЕ 36467, Община ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Област ДОБРИЧ

?  „Хелиопол” ЕООД

Обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 77,76 кWp „; УПИ VI - 788, в кв. 78 на с. Кардам с ЕКАТТЕ 36467, Община ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Област ДОБРИЧ „

?  "Херос Консулт" ЕООД

Обект: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА и ПОДСТАНЦИЯ»; в поземлени имоти І 61,65 ; ІІ 62,63,191; ІІІ 105, 110;ІV 111,112,160 в землищетото на с. Победа, Община „Долна Митрополия”, Област Плевен. Номинална мощност 50MW, ниво на напрежение 110kW

?  „Риск инженеринг”АД

Обект: Офис сграда на енергийни компании с покривна фотоволтаична система 54kW – м. Павлово – Бъкстон, кв. 230, УПИ – ІV. – 8 185 кв. м РЗП –Административна офис сграда на 3,5,6 и 7 етажа, включваща ресторант, лоби бар, конферентна зала, гаражи и две подземни нива за паркиране.

?  „Белвю Риал Истей Дивелопмънт България”ЕООД

Обект: Офис сграда с трафопост и подземни гаражи, м. Борисова градина, гр. София /К.К.15,00М./

?  ИА „Социални дейности на МО” (ИА „Военни клубове и воеднно-почивно дело”)

Обект: Универсални спортни центрове за обща физическа подготовка във войскови гарнизони в страната – гр. Граф Игнатиево

Обект: Универсални спортни центрове за обща физическа подготовка във войскови гарнизони в страната – гр Шумен

Обект: Универсални спортни центрове за обща физическа подготовка във войскови гарнизони в страната – гр. Крумово

Обект: Универсални спортни центрове за обща физическа подготовка във войскови гарнизони в страната – гр. Карлово

Обект: „Преустройство, реконструкция и разширение на Военно почивен дом Пампорово”

Подобект: „Газово стопанство за пропан–бутан за нуждите на ВПД „Пампорово”

Обект: „Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и функции на координатор по "Безопасност и здраве" на обект: „Преустройство и основен ремонт на ВПД „Витоша”

Обект: Закрити плувни басейни в СК "Червено знаме", бул. Асен Йорданов №1, гр. София.

?  Римпекс трейд”ООД

Обект: Външно ел. захранване-кабелна линия 20КВ и КТП на сграда за настаняване на туристи с. Лесново

Обект: „Сграда за настаняване на туристи със ЗП-622м² и РЗП-1634м², с. Лесново” „Термотрейд”ЕООД

?  Териториална Дирекция – Варна към ИА „Социални дейности на МО” (ИА „Военни клубове и воеднно-почивно дело”)

Обект: „Изпълнение на СМР на обектите на ТД - Варна”

Обект: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на количествата и цените на извършваните през 2007г. строително-монтажни работи на обекти на Територялна Дирекция – Варна”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Ресторант „Романтика” – търговска зала и санитарни помещения”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Лечебен басейн и прилежащи площи”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Административна сграда”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Паркинг към хотел „Маяк””

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „„Проно” към хотел „Маяк””

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „„Лятно кино” към хотел „Адмирал””

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Спортни площадки”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Покрива на техническа работилница към хотел „Фрегата””

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Трафопост към хотел „Адмирал””

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Модернизация на ресторант „Терасата” – кухненски блок и търговска зала и ресторант „Романтика” – куненски бокс”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Модернизация на Геотермална станция”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Извършване на Р-СМР на жилища от ведомствения жилищен фонд на МО”

Обект: СН и ИК за извършено СМР на „Извършване на Р-СМР за модернизация на кухненския блок към хотел „Адмирал””

?  Териториална Дирекция – Плевен към ИА „Социални дейности на МО” (ИА „Военни клубове и воеднно-почивно дело”)

Обект: „Дом за ветерани на Министерство на отбраната и Българската армия в с. Орешак, община Троян към Териториална Дирекция – Плевен”

?  Министерство на образованието и науката (МОН)

Обект: „Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително монтажни работи за енергоефективно саниране на училищни сгради в България – ЛОТ-ІІІ”

Обект: „Професионална Гимназия по битова и ел. транспортна техника-София”

Обект: „Инженеринг, включващ проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на ПГТХТ „Карл фон Линде” – гр. София – отклонения и абонатна станция за включване към топлопреносната мрежа и ремонт на учебни работилници” – позиция 6.

Обект: Строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с: „Изпълнение на строителни и/или монтажни работи за „Енергийна ефективност”, Инвестиционна програма на МОН, „Спорт в училище” и „Създаване на достъпна архитектурна среда” – позиция 5.

Обект: „Модернизиране на материалната база в училище” – модули „Спорт в училище” и „Създаване на достъпна архитектурна среда” – позиция 6.

Обект: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за извършване на строително-ремонтни работи, изграждане на климатизация и дизайнерско оформление на двете фоайета на сградата на Министерството на образованието и науката”.

Обект: „Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху изпълнението на ремонтно-възстановителни работи в 9 професионални гимназии, намиращи се на територията на Република България, Обект по ФАР по програма Ремонтно възстановителни работи по проекти BG2006/018-343.10.01”Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”– III фаза.

-            Професионална гимнази по текстил и моден дизайн – гр. Варна

-            Професионална гимназия по туризъм „Проф. Асен Златарев” – гр. Пловдив

-            Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” – гр. София.

-            Професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” – гр. София

-            Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” – гр. Бургас

-            Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – гр. Благоевград

-            Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров” – гр. Стара Загора

-            Професионална гимназия по електроника и електротехника „М. В. Ломоносов” – гр. Горна Оряховица

-            Професионална гимназия по транспорт „Г. Делчев” – гр. Пловдив

Обект: „Доклад – анализ на документната обезпеченост за изготвяне на Техн. паспорти на 10 училищата в Област Перник”

-            ПТГ „Юри Гагарин” – Прник

-            ПГ по енергетика и минна промишленост „Хр. Ботев” – Перник

-            ПГ по техника и строителство „Арх. Й. Миланов” – Перник

-            Технологична професионална гимназия „М. Кюри” – Перник

-            ПГ по икономика – Перник

-            ПГ по облекло и туризъм – Перник

-            Техническа професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров” – Радомир

-            ПГ по транспорт „Юрий Гагарин” – Трън

-            Трънска професионална гимназия „Владо Тричков” - Трън

-            Помощно училищен интернет „Л. Каравелов” - Перник

Обект: Строителен надзор и инвеститорски Контрол на обект: СМР, свързани с газификация на училищни сгради, използвани от държавни средни училища в Р България”.

-            София

-            Пазарджик – 2бр. училища

-            Горна Оряховица – 2бр. училища

-            Русе

Обект: „Извършване на ремонтни работи на училища пострадали от бедствия и аварии”

?  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Обект: „Авариен ремонт на главен водопровод етернит 546 от Деривация „Камчия” до водоеми Несебър – ІІ вариант”

Обект: СН и контрол по изпълнение на СМР на „Водоснабдяване на с. Мещица от ВС Перник – І етап”

Обект: „Укрепване свлачище път ІV-90023 Варна – Златни пясъци в участъка от дървения мост до края на к.к. Слънчев ден”

Обект: Реконструкция на главен водопровод „Марица” - Чирпан,

Подобект: Тласкателен водопровод от км 0+087 до км 1+533 – VI етап”

Обект: Изграждане на социални жилиша на нуждаещите се ромски семейства – кв. 540, ж.р. „Изток”, гр. Пазарджик

?  Национална агенция за приходи (НАП)

Обект: Проект финансиран от СВЕТОВНАТА БАНКА „Сграда на НАП – преустройство и реконструкция”, находяща се в УПИ ІІ – НИПКИК, кв. 32, по плана на 18 м. р., бул. „Осми приморски полк” № 128, гр. Варна

Обект: Проект финансиран от СВЕТОВНАТА БАНКА „Сграда на НАП – преустройство и реконструкция”, ул. „Скопие”106, гр. Пловдив

?  Национален статистически институт(НСИ)

Обект:Оптична кабелна линия за учебен център на НСИ в землището на с. Сливек”

?  ИА „ЕСМИС” – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Обект: Оценка на дълготрайни материални активи, намиращи се в зоните за физическа сигурност на централното управление на ИА „ЕСМИС”

Обект: Архитектурно заснемане и оценка на недвижимите имоти на пунктовете за управление (съобщителни Обект със специално предназначение).

?  „Държавна агенция за информационни технологии и съобщения” (ДАИТС)

Обект: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и строителен надзор при изграждането на оптична кабелна мрежа на национален номер 112”.

Подобект: „Оптична кабелна линия от ДАИТС до Благоевград.

Подобект: „Оптична кабелна линия от Пловдив до Смолян

Подобект: „Подземна тръбна мрежа и кабели за оптична свързаност на областната администрация „Силистра” и областна администрация „Добрич”

Подобект: Оптична кабелна линия от Плевен до Плевен 2

?  Министерство на здравеопазването (МЗ)

Обект: СН на всички видове СМР, свързани с изграждане на оптична свързаност между обект 501 и най-близки свързочни възли

?  Mинистерство на земеделието и храните (МЗХ)

Обект: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите” – София, обл. София, град София – област Перник

Обект: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите и извършване на инвеститорски контрол” – Централна администрация на Министерство на земеделието и храните – гр. София

?  Mинистерство на земеделието и храните - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект: "Осъществяване на строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, в процеса на ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради и горски автомобилни пътища, в съответсвие с нуждите на Югозападно държавно предприятие"

?  Министерство на земеделието - Национална служба Растителна защита (МЗ-НСРЗ)

Обект: Kлиматизирани буферни помещения за фитосанитарен контрол на ГКПП Капитан Андреево

?  Министерство на земеделието и горите (МЗГ)

Обект: Горски път Добака ІІ, с. Старо Оряхово

Обект: Реконструкция селскостопански път с. Тутраканци, община Провадия

Обект: Селскостопански път, свързващ с. Дръндар и с. Суровово, община Суровово

Обект: Горски път „Николаев гроб – Стоянова чука”ГС „Шерба” – РДГ гр. Варна

Обект: Реконструкция селскостопански път с. Пчелник, община Долни Чифлик

Обект: Селскостопански път с. Кранево, община Върбица, област Шумен

?  Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” – ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – гр. София

Обект: „Път ІІІ-181 – СОП - с. Ковачевци участък от км 0+000 до км 26+792”

?  Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” Областно Пътно Управление – Стара Загора

Обект: „Ремонт на пътен участък от път ІІІ-664 Чирпан - Зетьово – Хасково от км 15+380 до км 15+500”

Обект: „Подпорна стена на път І-5 връх Шипка – гр. Шипка от км170+354 до км 170+374”

?  СО – район „Овча купел”

Обект: Извършване оценка за съответствие на проектната документация със съществени изисквания към строежа на обект: IV главен канализационен колектор в кв. „Горня Баня”, на територията на СО – район „Овча купел”. Финансирано по оперативна програма „Околна среда 2007-2013” по проект: „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”, финансиран по програма BG161PO005/08/1.10/01.02”

?  Община Хасково

Обект: Почистване и корекции на коритото на р. Хасковска. Укрепване на съществуващите опорни стени от каменна зидария - Участък „Запад”

Обект: Изграждане канализация квартал”Изгрев”

?  Община Приморско

Обект: „Административна сграда на община Приморско”.

Обект: Реконструкция водопровод от осови точки №46,34,44,9,43,67,68/37,59,80,81,83,87,189 ул. „Иглика”, „Стара Планина”, „Лагуна” и „Г. Кондолов”

?  Община Баните

Обект: Канализация Баните – Главен събирателен колектор I, от км. 1+836 до км. 3+054.

Подобект: 1. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /от пречиствателно съоръжение до вливане на клон 26, с ревизионните и каскадни шахти/;

2. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /сградни отклонения за обратни води/;

3. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /дъждоприемни шахти/;

4. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /преливник №2 – км. 2+424/;

5. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /отливен канал към преливник №2 – за временно заустване на обратните води в река Малка Арда/;

6. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /преливник №3 – км. 2+929/;

7. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /отливен канал към преливник №3 – за временно заустване на обратни води в река Малка Арда/;

8. Главен колектор I от км. 1+836 до км. 3+054 /мост канал при връх №44 на главен колектор I от км. 2+612 до км. 2+635/.

?  Община Ракитово

Обект: Допълнително водоснабдяване на Община Ракитово от местността „Тупаров Чарк”

?  Община Септември

Обект: Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки за частни ремонти и саниране на Община Септември, както следва

-                        Архелогичен музей „Проф. Мечеслав Домарадски”, гр. Септември

-                        Читалище „Просвета”, с. Бошуля

-                        Народно читалище „Селска пробуда”, с. Варвара

-                        Народно читалище „Христо Смирненски”, гр. Ветрен

-                        Народно читалище „Култура”, с. Ветрен дол

-                        Народно читалище „Възраждане”, с. Карабунар

-                        Народно читалище „Христо Ботев”, с. Ковачево

-                        Общински младежки дом град Септември

-                        Читалище „Напредък”,  с. Семчиново

-                        Читалище „Серафим Червенков”, с. Симеоново

-                        Народно читалище „Александър Стамболийски”, с. Славовица

Обект: Строителен надзор за обект: "Осигуряване подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на образователни на: СОУ „Христо Ботев” гр. Септември, СОУ "Христо Смирненски” гр. Септември, ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ковачево, ОУ „Христо Ботев” с. Карабунар, ЦДГ „Райна Княгиня” с. Виноградец, ЦДГ „Щастливо дете” с. Ковачево, ОУ „Никола Вапцаров” с. Варвара, ОУ „Христо Ботев” с. Семчиново, ОУ „Христо Смирненски” с. Ветрен дол

Обект: Строителен надзор на обект: „Ремонт, оборудване и подобряване достъпа на хора с увреждания до културни центрове и читалища на територията на община Септември”

?  Община Перник

Обект: „Подпорна стена югозападно от Дивотински манастир „Св. Троица”, в землището на с. Дивотино, общ. Перник”

?  Община Бобов дол

Обект: СН при изпълнение на СМР и мерки за енергийна ефективност на ОУ«Никола Вапцаров»

Обект: СН при изпълнение на СМР и мерки за енергийна ефективност на СОУ «Христо Ботев», гр. Бобов дол

?  Летище София ЕАД

Обект: „Оценка съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на обект: „Строителство надграждане лява дига на река Искър южно от Летище София”

Обект: Изпълнение на СМР съгласно работен проект за обект: „Разрушаване на съществуващ бетонов колектор, разположен на праг 27 на стара ПИК, настояща магистрална пътека за рулиране „Н” и изграждане на нов такъв”, гр. София, Р-н Слатина, Аерогара София, бул. Хр. Колумб №1

?  „ЧЕЗ България”ЕАД

Обект: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, учредяване право на прокарване” за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, клон Благоевград”

Обект: Извършване на пълен инвестиционен анализ на извършените СМР на обкет складова база в гр. Дупница с

Подобект: 1. Административна сграда;

Подобект: 2. Закрит склад и навес;

Подобект: 3. Склад за лесно запалими материали.

?  НЕК-ЕАД

Обект: „Административно-технологична сграда на НЕК- ЕАД”, гр. София, бул. „Дундуков” №12

?  ПГО „Ана Май” – гр. Пловдив

Обект: „Изграждане на ел. инсталация в сградата на ПГО „Ана Май”, находяща се на ул. Леди Странгфорд 9”

?   „Белфилд”ООД

Обект: Жилищна сграда в УПИ ІІ, кв. 120 по регулационния план на гр. София, местност „Студентски град”-16 000 кв.м РЗП. – Комплексът се състои от две 13-етажни жилищни сгради с 2 подземни нива под тях, в които са разположение фитнес зали, клуб ресторант, дискотека и паркинги. Отделно 2 подземни тела всяка от тях на 2 нива със съоръжения за отдих, развлечение и възстановяване.

?  СД „Братя Бееви” – Костенец

Обект: Кабелна разпределителна мрежа за радио–телевизионни сигнали и далекосъобщителни услуги. Подземна мрежа – оптична и коаксиална и главна станция

?   „Хенкел България”ЕООД

Обект: „Завод за производство на сухи строителни смеси” в с. Мировяне, община „Нови Искър”, гр. София

?   „Базови станции „ –Интраком-България АД

Обект: Изграждане на телекомуникационни станции на GSM оператор - GLOBUL

?  „КВ Трейдинг” ООД - гр. Банско

Обект: Жилищна кооперация за сезонно ползване вУПИ XIII-2241 в кв.81 на гр. Банско

?   Сън Сити 03”АД

Обект: „Жилищен комплекс в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, кв. 118 и 118а” – състоящ се от 11 на брой, 3-етажни жилищни сгради със обща площ от 9 500кв. м и 3 подземни гаража с около 80 парко места общо. Комплексът включва и вертикална планировка със зони за отдих, детски площадки и водни огледала. Два броя КТП, Ср.Н. и Н.Н. Същият е съобразен с изискванията за достъп на лица с увреждания.

?  Специализирана болница за рехабилитация „Здраве”

Обект: „Пристройка и надстройка към съществуващата СБР „Здраве” – балнеоложки комплекс /кафе аперитив 40 места в УПИ І, кв. 58 плана на гр. София, район Банкя, гр. Банкя”

Обект: „Вътрешно преустройство и надстройка на част от съществуваща сграда на СБР „Здраве”, гр. София, район Банкя, гр. Банкя.

?  Интернешънъл кепитъл груп ООД

Обект: „Сграда „Ропотамо Плаза”, находяща се в УПИ ІІІ, кв. 9, ж.к. „Яворов” – гр. София”

?  Трансконтинентал бизнес консултинг ЕООД

Обект: „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към стоежите и за упражняване на стоителен надзор по време на строителството на Съоръжения - технически елементи на GSM - мрежата на „Мобилтел” ЕАД, представляващи базови станции.

?  Термотрейд ЕООД

Обект: „Офис сграда със складове” в УПИ І-4,556, кв. 173, НПЗ „Военна рампа–запад”

?  БТК Мобайл ЕООД

обект: Строителен надзор по базови станции на Вивател

?  „Лукойл България”ЕООД

обект: „Бензиностанция с обслужваща сграда Лукойл Нефтохим Бургас, имот 00348, кв. Долно езерово”

?  Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – гр. София

Обект: „Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг”, в гр. Приморско, Област Бургас

?  ЕТ „САТАДИ – Славейка Димова”

Обект: „Преустройство на общо помещение и част от общ коридор във фризьорски салон, намиращ се на ул. „Хан Крум”№ 10, кв. 45, Община Средец, по плана на гр. София”.

?  Булстрой Къмпани”ЕООД

Обект: Жилищна сграда с подземни гаражи и СПА – център, п.л.X – 569, кв. 70, кв. Бояна

?  ГУСВ (ДП „СВ” – Държавно предприятие „Строителство и възстановяване”)

Обект: „Магазин за промишлени стоки в УПИ ІV, зона „Планова”, гр. Варна”

?  Централна лаборатория по карантина на разтенията (ЦЛКР) - София

Обект: ОСИП и СН на обект: „Разширение и преустройство на лаборатория по картофите, град Самоков” към ЦЛКР – гр. София

?  Технически Университет – София

Обект: „Подобряване на инфраструктура в ТУ-София чррез изпълнение на мерки за енергийна ефективнопст в Блок 1, Блок 9, Блок 10 и Блок 8 в учебния комплекс на ТУ-София”

Обект: Извършване на строителен надзор, включително изготвяне на технически паспорти, при реализиране на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки по проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009/001, на строежи:

ü   Ремонт покрив, топлинно изолиране и подмяна на дограмата на външните ограждащи елементи на Блок 1;

ü   Топлинно изолиране и подмяна на дограмата на външните ограждащи елементи на учебен Блок № 8;

ü   Топлинно изолиране и подмяна на дограмата на външните ограждащи елементи и подмяна на два броя абонатни станции в Блок 9, Корпус 9-1 и 9-2;

ü   Топлинно изолиране и подмяна на дограмата на външните ограждащи елементи и подмяна на абонатна станция в Блок 10.

?  Гардения 2006”ООД

Обект: „Изложбен и търговски център за цветя” в УПИ І-393, кв. 79а, м. Манастирски ливади – Запад, гр. София

?  АЛЕКС ЕА ООД

Обект: „Офис сграда на АЛЕКС-ЕА със складови и окомплектовани помещения, парцел ІІІ-1474, кв. 7, НЗП Хладилника – Витоша, гр. София”

?  „Одисейстрой”ООД – Варна

Обект: Изработване проект за ПУП: ИПРЗ за УПИ І-41.42. ПИ5120073. кв. 52, м. Крайни дял, землището на с. Чифлик, Община Троян

?  Панорама Сити ЕАД

Обект: Многофункционален комплекс „Панорама Сити” с местонахождение: ПИ № 010062, м.”Ески Балар”, землище на кв. Галата, община Варна, разположен на терен с площ 175,514 дка

?  Пътинвест инженеринг АД

Обект: извършване на строителен надзор и контрол по строителството на обект: "строителни дейности по проект БГ 2005/017-453.01.01 „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”, финансиран по програма Фар ТГС между България и Турция, ФМ 2005 г.

обект: упражняване на строителен надзор на строителство на инфраструктура по проект от програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 „Подкрепа на развитието на потенциала за регионален туризъм чрез подобряване на съществуващата инфраструктура”, КОМПОНЕНТ 2 „СТРОЕЖ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА”

?  Словениан трейд ентерпрайз прожект ООД

Обект: Пътна връзка за УПИ XVI-41038, кв. 30, Западана промишлена зона по плана на п-н „Владислав Варненчик” Община Варна

?   „НИКСТРОЙ-2001”

Обект: „Магазин за строителни материали със складова част” в ПИ 371, к.л. 351, м. „Суходол”, СО р-н „Красна поляна”

?   „Бояна клуб” ООД

Обект: „Жилищна сграда с подземен гараж, СПА-център и клуб-ресторант”, гр. София, СО район Витоша, в.з. Панорамен път, с.н. – Беловодки път, кв. 13, УПИ V - 626, 627

?  „ТТЛ Контракт” ООД

Обект: „Многофамилна жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи” вУПИ ІV-592, кв. 39, гр. София, р-н „Лозенец”, м. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” №73

Обект: „Водопровод кл. 72 част Ø110ПЕВП и кл. 76 Ø110ПЕВП по ул.”Асен Йорданов” и ул. „Борис Руменов” от съществуващ водопровод Ø60ЕТ при ОТ650А до С. В. О. на УПИ V-592, кв. 39, м. „Кръстова вада”, СО – район „Лозенец”, гр. София

Обект: „Пречиствателни съоръжения /BR-90-100-1 бр./ и заустване пречистени и дъждовни води за УПИ ІV-592, кв. 39, м.„Кръстова вада”, СО - р-н „Лозенец”, гр. София в УПИ ІV-592, кв. 39 и ул.„Асен Йорданов”,м.„Кръстова вада”, р-н „Лозенец”, гр. София

Обект: „Вътрешна газова инсталация и сградно газозахранващо отклонение за многофамилна жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи” вУПИ ІV-592, кв. 39, гр. София, р-н „Лозенец”, м. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” №73

?  АТИ консулт ЕООД

Обект: „Осъществяване на СН при реализацията на проект Реконструкция и реабилитация на водопроводна мрежа на с. Грашево, община Велинград”

?  „Солис рент” ООД

Обект: Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и ограда в УПИ ІІ-5, квартал №516, зона „Г-14”, град София Искър 42

?  Булминерал ООД

Обект: „Производствено – складова база и офиси” с местонахождение ПИ 046071 в землището на с.Игнатиево,общ.Аксаково,обл.Варна

Обект: Преустройство на сграда за обществено хранене – с идентификатор 06286.501.679.3 в кв. 13А, УПИ IV-679, ПИ с идентификатор 06286.501.679 по КК на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник”

Обект: Строително-ремонтни и монтажни дейности на обект – Административна сграда град Брезник

Обект: „Смяна на предназначението на цех за алуминиева дограма в цех за металообразуване – сграда с идентификатор 06286.501.679.1 в кв. 13А, УПИ IV-679, ПИ с идентификатор 06286.501.679 по КК на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник”

Обект: „Склад за метали и паркинг” в УПИ IV-679, ПИ с идентификатор 06286.501.679 по КК на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник”

?  Дирекция на Природен парк Витоша

Обект: „Детски екостационар – ремонт и възстановяване на съществуваща сграда, навеси и изгребна яма, застр. площ 337.00м², застр.площ навеси -106,88м ², застр. площ изгребна яма - 9.00м²”, землище с. Владая, Природен парк „Витоша”, местност „Белите брези”

Подобект: Монтаж на МКТТ 20/0.4 kV - 100kVa до ЖР стълб № 48 и кабели НН.

Подобект: Полагане на подземна кабелна НН от ЖР № 48 с монтиран МКТТ 20/0.4 kV – 100kV до „Детски екостационар Природен Парк Витошва”, местност „Белите брези” (по пътя н „Златните мостове”)

Сградата е със специална награда на Зелена архитектура

?   „Фертитрон България” ЕООД

Обект: „Преустройство на магазини 3, 4, 5 и гаражи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в детска градина „Приказната фея”, находящ се в жилищна сграда, построена в УПИ ІІ – 240, кв. 140, м. „Подуене-Център”, гр. София

Обект: Преустройство на магазин 1 в детски парти клуб, находящ се в жилищна сграда, построена в УПИ ІІ – 240, кв. 140, м. „Подуене-Център”, гр. София.

?  Недвижимости БГ ООД

Обект: Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І, кв. 44, с. Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник

?  КАЛО-М ЕООД

Обект: „Реконструкция, преустройство и обновяване на хале и цех за производство на гъби – гр. Свищов, находящ се в консервен завод”

?  „СОЛАРПРО” АД и Дунавски индустриален парк” – Силистра

Обект: Реконструкция на съществуваща сграда на Дунавски индустриален парк” – Силистра за производствена база на „СОЛАРПРО” АД – РЗП 4675 кв. м.

Обект: Склад за втечнен газ П+Б IV категория, газификация на два броя горивни уредби – РЗП 80.50 кв. м.

Обект: Газоснабдителна инсталация

?  НИПМИ ООД

Обект: Инвеститорско проучване и предпроектна подготовка във връзка с проектирането и разрешаването на строителство в земеделска земя, находяща се в землището на с. Лозен, общ. Панчарево, ПИ 009056.

?  Медико-дентален център - ОЗОК ЕООД

Обект: "Функционално преустройство на ОЗОК и ОБ в Медико-дентален център и офиси на ОЗОК и ОБ" в УПИ І - за ОЖС и М, кв. 62, м. Изток-изток

?  Ес Ен Би АД

Обект: "Преустройство и промяна на предназначението от магазин и кафе във фризиорски салон", находящ се в гр. София, ул. Виктор Юго №5, вх. 1 - УПИ XII, кв. 1, СО р-н Средец

?  134-то СОУ „Димчо Дебелянов” – гр. София

Обект: „Ремонт и цялостно изграждане на ограда, асфалтиране на двор и ремонт на столова в 134-то СОУ „Димчо Дебелянов”, ул. Пиротска №78, гр. София”

Обект: Извършване на строително-ремонтни и ремонтно-възтановителни работи в библиотека, културно-информационен център и ресурсен център на 134-то СОУ „Димчо Дебелянов” – гр. София, ул. „Пиротска” № 78

?  „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД – гр. София

Обект: Изготвяне на конструктивно обследване на носещата конструкция – включително въздействие от земетръс и на доклад (техническа експертиза) на обект: „СБАЛО” /блок А/, местонахождение: гр. София, Р-н Студенстки, УПИ І, кв. 13, м. Дървеница – І част.

?  ЗП Сезгин Шефкет Дауд

Обект: „Трафопост и кабели СрН, НН и външен водопровод за захранване на „Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци”, „Цех за белене на слънчоглед””

Обект: Външен водопровод на „Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци”, „Цех за белене на слънчоглед””

Обект: „Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци”, „Цех за белене на слънчоглед”

?  Братя Кътеви (Олимпи Стоянов Кътев и Николай Стоянов Кътев)

Обект: „Жилищна сграда с гаражи в УПИ VІ-403, кв.58, м. Кръстова вада, гр. София

?  Иван Димитров Звездев

Обект: „Жилищна сграда със ЗП 137.21 кв.м. и РЗП 221,89 кв.м., находяща се в УПИ ХV-327, кв.33 по плана на с. Панчарево, гр. София, СО-Район „Панчарево”

?  Радка Ненова Драганова

Обект: „Външно ел. захранване с кабели НН на ГЕТ на жилищна сграда в УПИ ІІІ-1348, кв. 117, м. Витоша-ВЕЦ Симеоново

?  Панайот Павлов Панайотов

Обект: „Двуетажна жилищна сграда в УПИ V-52, 53, кв. 90, с. Кладница”

?  Милчо Георгиев Найденов и Антоанета Любомирова Найденова

Обект: „Смяна предназначението на магазин за мебели и интериорни аксесоари в заведение за бързо хранене”, в УПИ IX – 153, 154, кв. 3а, местност „Драгалевска спирка” по плана на гр. София, Район Лозенец, с административен адрес: гр. София, бул. „Черни връх” 70-72

?  Георги Константинов Георгиев

Обект: „Амбулатория за ИП на ПМП – дентална медицина” /Преустройство и смяна на предназначението на съществуващ търговски обект № 2.32/ в УПИ І – 815, 816, 787, 788, кв. 16, м. „Разсадника-Бежанци”, СО район Илинден, гр. София, адм. асрес: гр. София, кв. „Света Тройца”, бул. Сливница 65, Търговски център Илинден.

?  Румяна Василева Найденова

Обект: „Преустройство на апартамент в АИППМА – стоматологична медико и техническа лаборатория за зъботехнически услуги”, в жил. сграда в УПИ V – 5, кв. 301а, м. Буната, ул. Доспат 44, р-н Триадица, гр. София.

?  Георги Петров Трендафилов

Обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, в УПИ XXII – общ, кв. 5, гара Елин Пелин

?  Димо Стефанов Димов

Обект: „Пристройка към двуетажна жилищна сграда”, кв. 27, парцел VIII -352, кв. Симеоново, гр. София

?  Борис Костадинов Кочуков

Обект: „Кабелно отклонение от техническата инфраструктура – външно ел. захранване за „Магазин за промишлени стоки и стаи под наем” по договор за присъединяване63935/28.01.2008г. с Борис Кочуков”

?  Общинско предприятие „Копривщица”

Обект: „Изкуствен водоизточник за ползване на горите от пожари 2х48куб.м.”, Местонахождение: в отдел 53, подотдел „3” при имот 38558.16.672 и отдел 32, подотдел „1” при имот 38558.10.357 на Община Копривщица

?  Мина Любенова Кръстева и Ирина Любенова

Обект: Жилищна сграда със ЗП 136 кв.м и РЗП 315 кв.м в УПИ XI-779А, кв. 45А, поплана на в.з. Банкя, гр. Банкя

?  Емилия Райчова-Емили 2008 ЕООД

Обект: Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо предназначение-Магазин за промишлени стоки, ниска по височина (до 10м), с местонахождение: УПИ XI-за озеленяване и магазин, кв. 47, гр. Дупница с идентификатор №687789.607.161 по ККК на Дупница

?  Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация"А. С. Попов", гр. София

Обект: Изпълнение на инженерингови услуги за обект - проект за укрепване, саниране и ремонт на физкултурен салон и канализация на Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация"А. С. Попов"

?  Мая Павлова Михайлова-Колева,

Обект: Двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Долна баня, УПИ XIV-1561, кв. 8

?  Община Дупница

Обект: Строително монтажни работи по проект "Мерки за предотвъртяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница" попроект на община Дупница, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за представяне на безвъзмездна финансова помощ: BG261PO-001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвартяване на наводнения в градските агломери":

Обект 1: Интегриране на реките Джерман, Бистрица, Отовица и Джубрена в туристическия и икономическия облик на община Дупница - етап 2: Почистване и коригиране коритото на р. Бистрица

Обект 2: Аварийно укрепване на брега на р. Бистрица чрез изграждане на подпорни стени по десния бряг в района на "Парк Рила", край гр. Дупница

Обект 3: Подпорна стена по леви бряг на е. Бистрица от левия устой на моста на ул. "Андон Величков" - с дължина 66м

?  Бомбов Консулт ЕООД,

Обект: Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на "Девня цимент" АД

?  Талисман 67 ЕООД

Обект: Пристройка-зала за консумация към кухня за подготовка за храна, местонахождение: гр. София, м. "жк Дружба", кв. 25, УПИ І, ПИ-238

?  Турбо С ЕООД

Обект: Супермаркет - заснемане за възстановяване строителни книжа. Смяна предназначението му в цех за ремонт и асамблиране на водни помпи ЗП 594.22кв.м

?  Народно събрание на Република България (НСРБ)

Обект: СМР - вътрешно преустройство с промяна на предназначението на помещение за нуждите на библиотеката на Народно събрание, пл. Кн. Александър І

Обект: Текущ ремонт на складово помещение за обособяване на 4 гардеробни помещения в сградата на Народно събрание

?  Луна 20 ЕАД

Обект: Хотелски комплекс Луна, находящ се в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, изграден в ПИ с идентификатор 10135.513.50, идентичен с УПИ V, кв. 12

?  СОУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. София

Обект: Укрепване на физкултурен салон на СОУ „Летец Христо Топракчиев” със ЗП 100.54кв.м

?  Община Червен бряг

Обект: Технически контрол при проектирането и строителен надзор  на договор 510011116-С025/17.07.2012 г., в рамките на проект № DIR-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктуратаза питейни и отпадъчни води в град Червен бряг

?  Община Ямбол

Обект: Строителен надзор на ЛОТ №1 „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” и ЛОТ №2 /Инженеринг/ „Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол” и оценка на съответствието на работното проектиране на ПСОВ и външни връзки и на реконструкция на Главен Колектор IX с част водоснабдяване”

?  Община Луковит

Обект: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит"

?  Агенция Пътна инфраструктура (АПИ)

Обект: Конструктивно обследване в едно със становище и препоръки за моментно състояние на сграда, построена в УПИ І, гр. София, СО р-н Надежда, жк. Толостой, ул. Република 25, със застроена площ от 451кв.м. и РЗП 1440.00кв.м

?  „Булгартрансгаз” ЕАД

Обект: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обследване на строежи и съставяне на технически паспорти за модернизацията на компресорни станции към системата за пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати

І-ва обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за

Строеж 1: Реконструкция на КС "Странджа" с изграждане на 2 нови ГТКА;

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорт за:

Строеж 2: Реконструкция на КС "Лозенец" с изграждане на 2 нови ГТКА.

ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, обследване и съставяне на технически паспорти за:

Строеж 1: Реконструкция на КС "Ихтиман" с изграждане на 1 нов ГТКА;

Строеж 2: Реконструкция на КС "Петрич" с изграждане на 1 нов ГТКА.

Идент. номер на поръчката: 130-192

 

 
©2005 ES Net Ltd. All rights reserved Designed by Fidel